Konferenser och seminarier

Återkommande konferenser och seminarier är:

Inspektörsträffar för kommunens inspektörer och bygglovshandläggare.

Informations- och erfarenhetsträffar för kommunens inspektörer och bygglovshandläggare. Informationen kretsar kring regelverken, byggtekniken och rättsfallen. Erfarenhetsutbytet handlar om hur dessa frågor hanteras i praktiken i kommunerna.

 

KA-dagar för kontrollansvariga, byggnadsnämndernas handläggare med flera.

KA-dagarna är ett sätt att fånga upp de viktiga frågeställningarna kring rollen som kontrollansvarig enligt PBL och en möjlighet att kontinuerligt ta del av och förmedla vad som händer inom regelverk och byggtekniken.