Om kontrollansvarig

Vad gör en kontrollansvarig?

Om kontrollansvarig

Funktionen kvalitetsansvarig infördes 1995 i plan- och bygglagen. Tidigare fanns en liknande funktion, ansvarig arbetsledare. En kvalitetsansvarig skulle finnas för alla arbeten som som måste anmälas till byggnadsnämnden. Den kvalitetsansvariges uppgifter var bland annat att se till att arbetet kontrolleras enligt en kontrollplan som byggnadsnämnden beslutade om. Då kunde även  kommunerna kan godta en KA som  inte var riksbehörig utan så kallad "lokalt behörig" om det fanns synnerliga skäl. Ett sådant skäl var till exempel att det fanns för få KA på orten.

Den 2 maj 2011 byttes funktionen ut mot kontrollansvariga. Uppgifterna utvidgades betydligt och ett krav på att alla KA i fortsättningen skulle vara certifierade infördes.

När behövs en kontrollansvarig?

Det ska oftast finnas en (eller flera) kontrollansvariga vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Som alltid finns det inga regler utan undantag. Så även i fallet med kontrollansvariga. Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. Är du osäker om kontrollansvarig krävs för ditt projekt, kontakta din kommun (byggnadsnämnden). Det är de som har det slutliga avgörandet om åtgärden kräver kontrollansvarig eller inte (förutsatt att det krävs bygglov eller anmälan)

Av bygglovsbeslutet ska Byggnadsnämnden ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

Vad gör en kontrollansvarig?

I plan- och bygglagen 10 kapitlet 11 paragrafen finns kontrollansvariges uppgifter uppräknade.

En kontrollansvarig ska:

  1. Hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplanoch med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till.
  2. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
  3.  Om det görs avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
  4. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, samt byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  5. Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
  6. Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
  7. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Observera dock att det är byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning.

Vem certifierar kontrollansvariga?

Två certifieringsorgan finns på marknaden som certifierar Kontrollansvariga enligt PBL: KIWA Certifiering och RISE Certifiering 

Vem bestämmer kraven på kontrollansvariga?

Det är Boverket som utfärdar föreskrifter, KA 4 (med ändringar), om vilka förutsättningar som gäller inför certifiering. I föreskriften framgår vilka områden kontrollansvarig ska ha kunskap om, respektive kännedom om. Detta veriferas genom att kontrollansvariga måste ha en godkänd tentamen för att bli certifierade.

Var hittar jag kontrollansvariga?

Du hittar certifierade Kontrollansvariga enligt PBL hos respektive certifieringsorgan: KIWA Certifiering och RISE Certifiering. Där finns även andra certifierade så som sakkunniga brand (SAK), sakkunniga funktionskontrollanter (OVK), sakkunniga kulturvärden (KUL), energiexpert (CEX) och sakkunniga tillgänglighet (TIL) hittar du där.

Behövs det fler kontrollansvariga?

Idag finns det drygt 4000 certifierade kontrollansvariga. Detta kan jämföras med tidigare (före 2011) då det fanns över 10000 lokalt behöriga och riksbehöriga kvalitetsansvariga. Som inom alla yrken gynnas branschen givetvis av konkurrens. Ju fler duktiga kontrollansvariga vi har som utför sitt arbetet på ett korrekt sätt, desto mer "självsanerande" blir effekten för oseriösa kontrollansvariga.

Läs mer:
Om tentamen
Om certifiering

byggutbildarna-logo-vit-600x135