Kontrollansvarig

Intensivkurs 3 dagar + tenta N/K

Kontrollansvarig enligt PBL - Behörighet N eller K – intensivkurs 3 dagar + tenta

Vill du ha ett inspirerade och omväxlande arbete där du träffar många olika människor? Som certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen arbetar du självständigt och har möjlighet att bestämma över din egna tid. Du kan även kombinera rollen med andra typer av uppdrag!

De flesta byggprojekt som kräver lov eller anmälan behöver också en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL, (plan- och bygglagen). Den kontrollansvarige ska medverka till att byggprojektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och bland annat hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Denna kurs genomförs under tre dagar av någon av våra mycket erfarna och uppskattade föreläsare. Vi går systematiskt igenom de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar. De lagar och föreskrifter du ska ha kännedom om enligt föreskriften ovan är för deltagaren att läsa in på egen hand efter kursen. En tentamen inför certifiering genomförs ca en vecka efter kursen.

Kursmaterial för självstudier samt hundratals övningsfrågor och övningstentor ingår i kursen.

Vem vänder sig kursen till

 • Blivande kontrollansvariga som har tidigare kunskap och erfarenhet inom bygglagstiftning.
 • Tidigare kvalitetsansvariga som vill certifiera sig som kontrollansvarig
 • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete

Mål med kursen

Ge kursdeltagaren förutsättningar att klara den tentamen som är ett krav vid certifiering som kontrollansvarig enligt PBL (dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen). Dessutom hoppas vi att kursen ger deltagarna en god förståelse för bygglagstiftningen för att kunna utföra ett bra arbete som kontrollansvarig.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för kursen, men då detta är en intensivkurs så blir det lättare för dig att hänga med på kursen om du har viss vana av bygglagstiftning. Kursen innebär även självstudier efter kursen med tillhandahållet material. För att certifiera sig som KA krävs dock bland annat utbildning/ erfarenhet, lämplighet mm. Lär mer nedan under om certifiering nedan.

Program

Under denna intensivkurs går vi igenom:

Plan- och bygglagen, PBL och tillhörande delar i plan- och byggförordningen, PBF (fokus på PBL kap. 9-11):

 • Historik, krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Översiktligt om planprocessen – översiktsplaner, detaljplan, regionplan och områdesbestämmelser
 • Lovprocessen och lovhantering – bygglov, rivningslov och marklov
 • Vad som krävs för att vara kontrollansvarig, KA och hur en kontrollplan ska se ut.
 • Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök
 • Byggprocessen - genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Startbesked och slutbesked
 • Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

Övrigt

 • Läsanvisning till övriga lagar och föreskrifter samt hur man går vidare med certifiering
 • Vad som gäller inför tentamen
 • Hur du går vidare med certifiering

Boverkets byggregler, BBR:

 • Inledning och allmänna regler
 • Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 • Brandskydd
 • Hygien, hälsa och miljö
 • Bullerskydd
 • Säkerhet vid användning
 • Energihushållning

Konstruktionsregler

 • Konstruktionsregler, EKS och Eurokoder

Tillhandahållet inläsningsmaterial (dokumentation och lagtexter):

 • Lagtextens Byggregler
 • Konstruktionsregler, EKS och Eurokoder
 • Entreprenadjuridik utifrån Konsumenttjänstlagen, AB, ABT och ABS
 • KA relaterade regler om byggfelsförsäkring mm., miljöbalken, avfallsförordningen, skyddsrum, arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och kulturminnen mm.
 • Övergripande om kvalitets- och miljöledningssystem
 • Övningsfrågor och övningstentor inför tentamen.

Tentamen

Tentamen/ kunskapsprovet genomförs cirka en vecka efter kursen. Ett tentamenstillfälle ingår i kursen. Du kan läsa mer om tentamen här: Om tentamen

Certifiering - ingår ej i kursen

Den som vill bli certifierad kontrollansvarig ska enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga ha:

 • Teknisk utbildning (eller minst tio års erfarenhet)
 • Praktiskt erfarenhet inom vissa delar av byggområdet
 • Intyg på lämplighet för uppgiften
 • Godkänt kunskapsprov (tentamen) som visar att du har god kunskap om bygglagstiftningen

Läs mer om kompetenskrav och uppdelningen av behörighetsklasserna N och K här. Certifiering får endast utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan vilket i dagsläget är KIWA och RISE. På deras hemsidor kan du läsa mer om certifieringsprocessen.

Boka här!
« Bakåt

Kontrollansvarig enligt PBL - 3 dagar intensiv+ tenta N/K


Kursbeskrivning

Vill du ha ett inspirerade och omväxlande arbete där du träffar många olika människor? Som certifierad kontrollansvarig enligt PBL (plan- och bygglagen) arbetar du självständigt och har möjlighet att bestämma över din egen tid. Du kan även kombinera rollen med andra typer av uppdrag!

De flesta byggprojekt som kräver lov eller anmälan behöver också en certifierad kontrollansvarig, KA. Den kontrollansvarige ska medverka till att byggprojektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och bland annat hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

I denna intensivkurs får du förutsättningar att klara den tentamen som är ett av kraven för att bli certifierad Kontrollansvarig enligt PBL– behörighet N eller K. Genom att få godkänt på tentan kan du visa att du har dokumenterad kunskap och kännedom om bygglagstiftningen enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga.

Kursens mål

Kursens mål är att du ska få god kunskap och kännedom om bygglagstiftningen mm som finns uppräknade i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. Det ger dig goda förutsättningar att klara den tentamen som krävs inför eventuell certifiering som kontrollansvarig enligt PBL. Dessutom hoppas vi att utbildningen ska hjälpa dig i rollen som kontrollansvarig så att du kan vara professionell i dina uppdrag.

Målgrupp

 • Blivande kontrollansvariga enligt PBL
 • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete
 • Byggherrar, uppdragsgivare och alla andra som vill lära sig vad kontrollansvarigas roll innebär och bygglagstiftningen utifrån kontrollansvarigas perspektiv.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för kursen, men då detta är en intensivkurs så blir det lättare för dig att hänga med på kursen om du har viss vana av bygglagstiftning.

Krav för certifiering

Den som vill bli certifierad kontrollansvarig ska enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga ha:

 • Teknisk utbildning (eller minst tio års erfarenhet)
 • Praktiskt erfarenhet inom vissa delar av byggområdet
 • Intyg på lämplighet för uppgiften
 • Godkänt kunskapsprov (tentamen) som visar att du har god kunskap om bygglagstiftningen

Läs mer om kompetenskrav och uppdelningen av behörighetsklasserna N och K här. Certifiering får endast utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan vilket idagsläget är KIWA och RISE. På deras hemsidor kan du läsa mer om certifieringsprocessen.

Kursupplägg och innehåll

Kursen genomförs under tre dagar av någon av våra mycket erfarna och uppskattade föreläsare. Vi går systematiskt igenom de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar. De lagar och föreskrifter du ska ha kännedom om enligt föreskriften ovan är för deltagaren att läsa in på egen hand efter kursen.

Kursmaterial för självstudier samt hundratals övningsfrågor och övningstentor ingår i kursen.


Under denna intensivkurs går vi igenom:

Plan- och bygglagen, PBL och tillhörande delar i plan- och byggförordningen:
 • Historik, krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Översiktligt om planprocessen – översiktsplaner, detaljplan, regionplan och områdesbestämmelser
 • Lovprocessen och lovhantering – bygglov, rivningslov och marklov
 • Vad som krävs för att vara kontrollansvarig, KA och hur en kontrollplan ska se ut.
 • Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök
 • Byggprocessen - genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Startbesked och slutbesked
 • Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

Boverkets byggregler:

 • Inledning och allmänna regler
 • Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 • Brandskydd
 • Hygien, hälsa och miljö
 • Bullerskydd
 • Säkerhet vid användning
 • Energihushållning

 • Entreprenadjuridik utifrån Konsumenttjänstlagen, AB, ABT och ABS
 • Läsanvisning till övriga lagar och föreskrifter samt hur man går vidare med certifiering
 • Vad som gäller inför tentamen
 • Hur du går vidare med certifiering
Tillhandahållet inläsningsmaterial (dokumentation och lagtexter):
 • Konstruktionsregler, EKS och Eurokoder
 • KA relaterade regler om byggfelsförsäkring mm., miljöbalken, avfallsförordningen, skyddsrum, arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och kulturminnen mm.
 • Övergripande om kvalitets- och miljöledningssystem
 • Övningsfrågor och övningstentor inför tentamen.

Dessutom får du…

 • En gedigen kursdokumentation, alltid med de senaste uppdateringarna.
 • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt Boverkets föreskrifter
 • Standardavtalen AB, ABT och ABS
 • Övningshäfte med hundratals övningsfrågor med svar samt övningstentor
 • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till den kunniga och erfarna föreläsaren.
 • Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår vid fysiska kurser.
 • En tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen.

 • Vid lärarledda online kurser skickas kursdokumentation och lagtexter med post till den adress du ange när du bokar kursen.
 • Certifiering och certifieringsavgift ingår inte i kursen.

Tentamen

Tentamen genomförs ungefär en vecka efter kursen. Du har gott om tid att reflektera över kursen, läsa på mer och göra övningsuppgifter inför tentamen. På tentan får du ha med dig lagtexter och kursdokumentation. Kom ihåg att ta med ID-handling vid tentamen - utan giltigt ID underkänns din tenta.


Tentan måste genomföras fysiskt. Vid lärarledd onlinekurser genomförs därför tentamen vid ett av våra senare ordinarie tentatillfällen, alternativt om du själv kan ordna tentamensvakt via en kommun. En administrativ avgift för detta tillkommer. Läs mer här: Om tentamen - Kan jag göra tentamen någon annanstans (nästan längst ner på sidan).

Har du frågor kontakta oss på marknad@byggutbildarna.com, telefon: 08-33 03 13 (admin/växel).

Läs mer här:

Efter kursen

Kontrollplan enligt PBL

Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger!

Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs

4 dagar + tenta!

KA på distans

Var du vill, när du vill!

Tid

3 dagar, 09:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 13 900 SEK exkl. moms
måndag 02 - onsdag 04 oktober
Stockholm
Platser kvar
tisdag 23 - torsdag 25 januari 2024
Lärarledd online
Platser kvar
måndag 19 - onsdag 21 februari 2024
Göteborg
Platser kvar

 

Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

Läs vidare

I kursen ingår:
 • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt BFS 2011:14 (KA4 med ändringar).
 • Standardavtalen AB04, ABT06 och ABS 18
 • 4st välskriva kurskompendier
 • Övningshäfte med över 600 frågor och svar
 • En tentamen* vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, tag med ID-handling - utan giltigt ID underkänns din tenta.
 • Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren under hela kursen
 • Vid fysiska kurser ingår även för- och eftermiddagsfika samt lunch

Ev. certifieringsavgift ingår inte i kursavgiften.

Lärarledd kurs online

Vid lärarledda kurser online skickas kursmaterialet till den adress du anger vid beställningen.
*Tentan måste genomföras fysiskt. Vid lärarledda onlinekurser genomförs därför tentamen vid ett av våra ordinarie tentatillfällen, alternativt om du själv vill ordna tentamensvakt via en kommun. Läs mer här: Om tentamen - Kan jag göra tentamen någon annanstans (nästan längst ner på sidan).

HÄR kan du boka tentamen om du gått lärarledd onlinekurs

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
Du kanske även är intresserad av:

KA på distans
KA grundkurs, 4 dagar

byggutbildarna-logo-vit-600x135